نحوه نصب نود پشت کلیدی لوکسین در تصویر روبرو به نمایش گذاشته شده است.

تنها کافی است کلید را از دیوار در آورده و سیم های برق را به ورودی های نود لوکسین وصل کرده و خروجی های نود را به خط روشنایی. سیم های مربوط به کلید را هم به مکان مشخص شده اتصال می دهیم.