نحوه نصب نود پشت کلیدی لوکسین در تصویر روبرو به نمایش گذاشته شده است.

کافی است کلید را از دیوار در آورده و سپس سیم‌های برق را به ورودی‌های نود لوکسین، و خروجی های نود را به خط روشنایی وصل کنید. در انتها سیم های مربوط به کلید را هم به مکان مشخص شده متصل کنید.