اولین هوشمند سازی ساختمان در سال ۱۹۶۴ و در ایالت ویسکانسین آمریکا صورت گرفت.

این خانه متعلق به جیم سادرلند بود که قطعات کامپیوتر اضافه شرکتی که در آن کار می کرد را به خانه آورده بود و با استفاده از آنها اولین کامپیوتر خانگی را درست کرده بود.